Eindelijk structureel overleg over Feminaverzekering

Minister Kris Peeters (CD&V) meldde deze week via Twitter dat hij overleg pleegt over de Feminaverzekering met AG Insurance. Hij tagde ook Unia, Think Pink en Pink Ribbon in zijn tweet. De Feminaverzekering, waar ging dat ook al weer over?

Twee nieuwe merken

AG Insurance zette vorig jaar op korte tijd twee nieuwe merken in de markt. Yongo is een soort ecosysteem rond kindersparen waar een flinke brok financiële educatie op plakt. Vivay is een verzameling van voorlopig vijf minder gebruikelijke waarborgen die financiële onevenwichten in een gezinssituatie opvangen. De meeste verzekeraars die zulke projecten starten doen dat in een aparte juridische structuur. Als de kinderziektes uitgevlakt zijn en de winkel draait, kan die structuur zonder veel schade ingekanteld worden bij de moedermaatschappij. Dat gebeurde hier niet. AG Insurance nam zelf de volle verantwoordelijkheid voor Yongo en Vivay. Dat was een opmerkelijke beslissing, te meer omdat de twee merken commercieel volkomen tegendraads met de strategie van AG Insurance werden uitgerold. AG is traditioneel een makelaarsmaatschappij terwijl Yongo en Vivay kiezen voor een directe dialoog met de eindklant. De makelaar is slechts een optie en moet niet noodzakelijk aangevinkt worden door de klant.

Het team van Vivay werkte vooral rond het thema “gemoedsrust” en zocht, in eerste instantie, naar een antwoord op vijf vragen:

  • Wie zorgt er voor mijn kind als het niet naar school of de kinderopvang kan?
  • Hebben we voldoende financiële middelen als ik morgen werkloos word? Maar ook als ik invalide word of zelfs als ik overlijd?
  • Kan ik morgen mijn huur nog betalen als een van die drie risico’s zich voordoet?
  • Kan mijn kind verder studeren als ik morgen overlijd?
  • Heb ik als vrouw voldoende financiële middelen om, als ik morgen een typisch vrouwelijke kanker krijg, ook rustmomenten in te bouwen die me ondersteunen in het zware genezingsproces

Atypische oplossingen

Dat leverde vijf oplossingen op, die een paar opvallende atypische zaken gemeen hebben.

  • De vergoedingen na schade zijn forfaitair en worden eenmalig, of gedurende een beperkte periode maandelijks uitgekeerd. Het is dus duidelijk de bedoeling om een overbrugging aan te reiken voor mensen die tijdelijk in een financieel krappe situatie terecht komen.
  • De premies zijn relatief laag waardoor de oplossingen voor veel mensen  bereikbaar zijn. De lage premies leveren echter een polis op met relatief beperkte waarborgen. Dat is zeer atypisch voor AG Insurance, een maatschappij met een hoogkwalitatief imago.
  • De polissen kunnen enkel met maandelijkse domiciliëring betaald worden. Dat bespaart op tijd en kosten maar het levert vooral een imago op van betaalbaarheid.
  • De tarieven zijn overigens zeer duidelijk en transparant voorgesteld. Er zijn geen verborgen kosten of handigheidjes, je ziet meteen wat je betaalt.
  • De  vijf formules blinken uit in eenvoud en zijn in transparante taal opgesteld. In het Nederlands gebruikt het team van Vivay zelfs de tutoyerende “je” vorm, wat soms tot een vreemde formulering leidt. In het Frans houdt men het braaf bij de “vous” vorm.

De meest opmerkelijke waarborg van Vivay is de Feminaverzekering. De polis keert een eenmalig forfaitair bedrag uit bij de diagnose van een typisch vrouwelijke kanker. In België is een individuele verzekering voor kanker nauwelijks bekend. Er waren in het verleden een paar schuchtere pogingen, onder meer via AIG. Kanker wordt wel, samen met een reeks andere ernstige ziektes, vaak opgenomen in de groepsverzekering. In de Angelsaksische landen is dat soort contracten wel populair.

Think Pink veroorzaakt mediastorm

Onmiddellijk na de marktintroductie kreeg Femina stevig de wind van voren. Vooral de actiegroep tegen borstkanker Think Pink trok hevig van leer tegen het initiatief van AG Insurance. Zij verweten de maatschappij dat de belangrijkste risicogroep, met name vrouwen boven vijftig, werden uitgesloten. Ook wie eerder al kanker had, kan geen Feminaverzekering meer krijgen. De belangrijkste risicogroepen kunnen de polis niet onderschrijven, vonden ze bij Think Pink.

De kritiek van de actiegroep ontaardde in een flinke mediastorm. Alle belangrijke kranten, websites  en weekbladen namen de argumenten van Think Pink met veel ijver over. De kloeke reputatie van AG Insurance als ethisch correcte verzekeraar kreeg een stevige kras. De maatschappij krabbelde nog wel even overeind met een korte verduidelijking van de voorwaarden van het vermaledijde Feminaconcept maar dat kon niet meer baten. De toon in de publieke opinie was gezet en de wat krasselende crisiscommunicatie die volgde kon de bakens niet meer verzetten.

Nochtans had AG Insurance veel heisa kunnen voorkomen. De maatschappij had op voorhand een paar belangrijke verzekeringsprincipes moeten uitleggen en die principes ook aftoetsen bij de stakeholders in het debat. Dat gebeurde echter niet. AG ging er te makkelijk van uit dat organisaties zoals Think Pink die technische fundamenten wel zouden inzien. Daar kozen ze echter resoluut en volledig begrijpelijk voor de belangen van hun doelgroep.

Geen communicatiestrategie

AG Insurance had Vivay via het directe kanaal in de markt gezet maar de maatschappij was, bizar genoeg, niet klaar om het nieuwe merk te ondersteunen via de sociale media. Femina werd in die nieuwe media snel en ongenuanceerd gefileerd en het team van Vivay had geen strategie klaar om te antwoorden. De blogpost waarin Think Pink de kritiek op Femina formuleerde, kwam meteen op Facebook terecht en daar rolden de verwijten door het digitale zwerk. AG Insurance koos er noodgedwongen voor om te luisteren en te zwijgen. De communicatie die de maatschappij op voorhand vergat te voeren had ze hier enigszins kunnen corrigeren maar AG wrong die kans apathisch een arm om.

Technische nuancering nodig

De kritiek die Think Pink en een paar andere organisaties uitten is strikt maatschappelijk perfect te begrijpen. Nochtans moeten die opmerkingen ook gekaderd worden in een wat ruimere technische context en valt er ook heel wat constructiefs te vertellen over de Feminaverzekering. De stap om de diagnose van kanker individueel te verzekeren is namelijk niet evident voor een private verzekeraar. Verzekeringsmaatschappijen  zijn aan zeer strenge financiële regels onderworpen. Europa trekt dat financieel kader regelmatig nog wat strakker aan en laat de maatschappijen zware kapitaalsbuffers opbouwen naarmate de risico’s in de portefeuilles hoger zijn. Die buffers moeten garanderen dat zelfs schadegevallen die statistisch nauwelijks zullen voorkomen, perfect kunnen geregeld worden. Als AG Insurance in die context toch een eerste stap wil zetten in de richting van een delicaat risico, dan past het om niet bekvechtend met mekaar over de vloer te rollen en minstens af te toetsen waar het concept kan verbeterd worden maar vooral of het op termijn ook kan uitgebreid worden.

Geen impact op sociale zekerheid

Vanuit een bepaalde politieke hoek kreeg AG Insurance de opmerking dat de Feminaverzekering de sociale zekerheid in een richting zou duwen die niet op solidariteit is gesteund. Femina heeft echter niks met de behandeling van kanker en de kosten die dat genereert, te maken. Zelfs integendeel. AG Insurance heeft een gigantische portefeuille Belgisch staatspapier op de balans en kan beschouwd worden als de grootste aandeelhouder van de nv België. Het is vanuit die positie zelfs een van de ankerpunten van een gezonde sociale zekerheid. Femina betaalt een forfaitair bedrag uit aan klanten die de diagnose van een verzekerde kanker krijgen. Er zijn verder geen voorwaarden of het bewijs van kosten nodig. Je doet met de uitkering in principe wat je zelf wil. De eigenlijke kosten van de therapie en de verzorging van kankerpatiënten blijven gegarandeerd door de sociale zekerheid. Het is bekend dat die tussenkomst in veel gevallen niet volstaat om de kosten op te vangen. Een hospitalisatieverzekering is een meer dan nuttige aanvulling. Extraatjes zoals Femina kunnen enkel het comfort van een kankerpatiënt wat verhogen. Fysiek maar ook psychologisch kan dat een verschil maken maar het raakt niet aan de fundamenten van de sociale zekerheid.

Enkel typisch vrouwelijke kankers

Een van de belangrijkste opmerkingen vanuit de actiegroepen is de beperking van de waarborgen tot een selectief aantal, typisch vrouwelijke kankers. Dat type van polissen komt hoofdzakelijk in de Angelsaksische landen wel meer voor.  De keuze van AG Insurance om slechts een beperkt aantal kankers te verzekeren moet deels vanuit praktisch, deels vanuit commercieel standpunt begrepen worden. Vivay is een erg jong concept en de verzekeraar kiest voor een aantal radicaal nieuwe principes. De aangeboden waarborgen zijn zeker niet evident en de commercialisering via het directe kanaal vraagt om eenvoud en transparantie. AG heeft tijd nodig om ervaring op te bouwen en kiest allicht onder meer daarom voor een beperkt aanbod. De maatschappij wil de premies ook laag houden. Het lijkt ons perfect mogelijk om de diagnose van alle kankers te verzekeren maar dat zou een stevige impact hebben op de premie. AG kiest op dit moment voor een type van kanker dat erg gevoelig ligt in de markt. Op die manier hoopt de maatschappij allicht om snel voldoende volume op te bouwen. Dat moet een garantie zijn om op termijn ook een breder concept met ruimere waarborgen te ontwikkelen.

50-plussers kunnen niet meer instappen

De vaakst gehoorde kritiek op de Feminaverzekering is de veronderstelde uitsluiting van de groep 50-plussers. Die kritiek vraagt om een belangrijke nuancering. AG Insurance sluit namelijk enkel de acceptatie van nieuwe contracten uit voor de 50-plussers maar wie het contract voor die leeftijd onderschrijft, blijft gewoon verzekerd zolang de premie betaald wordt, dus ook na je 50ste verjaardag. Als we mondiaal gaan kijken naar het aanbod van de verzekeraars, is een acceptatie tot maximaal vijftig jaar een scherpe grens. Maatschappijen die een waarborg bij kanker aanbieden gebruiken vaak een hogere leeftijdsdrempel. Die strenge acceptatie  heeft allicht opnieuw te maken met de bekommernis van AG om de premie laag te houden. Die premie is momenteel gestaffeld en verhoogt respectievelijk op 40 en 50 jaar. Verzekeringstechnisch zal het zeker mogelijk zijn om de 50-plussers ook toe te laten tot het concept maar dat zou expliciete gevolgen hebben voor alle premies.

Uitsluiting voor mensen met kankerverleden

Think Pink is het ook niet eens met de uitsluiting van mensen die eerder al kanker hadden. De polis van VIVAY staat open voor iedereen maar de maatschappij vraagt inderdaad om een medische vragenlijst in te vullen waaruit blijkt dat de verzekerde op het moment van de onderschrijving, voldoende gezond is en in het verleden geen kanker heeft gehad. Dergelijke medische voorwaarden zijn vaak het resultaat van overleg tussen de verzekeringsmaatschappij en de herverzekeraar. Juridisch bekeken zijn verzekeringen kanscontracten. Herverzekeraars beschikken over zeer uitgebreid statistisch materiaal dat exact aangeeft wat verzekerbaar is en tegen welke tarieven en voorwaarden dat kan. Mondiaal zien we deze uitsluiting in de meeste polissen terugkomen maar er is een trend waarbij er een soort van ziektevrije periode wordt ingebouwd. In de VS accepteren een aantal maatschappijen ex-patiënten na een periode van vijf jaar zonder hervallen. Op dit vlak is allicht nog zeer veel finetuning mogelijk. Op basis van de beschikbare data kan per ziektebeeld bepaald worden wat de kans op hervalling is. Allicht zal de technologie en de evolutie van de medische wetenschap hier de volgende jaren een sterke impact hebben op het aanbod van de verzekeraars. Vivay is een jong concept en het is perfect acceptabel dat AG Insurance statistisch goed onderbouwde voorwaarden neerzet die op termijn eventueel kunnen verbreed worden.

Sterke verzekeraars geven stabiliteit

Vanuit een bepaalde politieke strekking kwam de opmerking dat AG Insurance allicht riante vergoedingen pakte met de uitrol van de Feminapolis. Dat vinden we een vreemde gedachtengang. AG insurance is een dochter van het beursgenoteerde Ageas. De groep is wettelijk verplicht om trimestrieel een zeer uitgebreide analyse van haar financiële resultaten te publiceren. Dat houdt ook in dat de cijfers van AG Insurance gedetailleerd beschikbaar zijn. Wie de twee bedrijven volgt weet dat zowel de holding als haar Belgische dochter uitstekend geleid worden en een gezonde bedrijfsvoering kunnen voorleggen. Dat is niet onbelangrijk voor de stabiliteit van de Belgische economie. De onrust die het roekeloos gebouwde concept First van Ethias veroorzaakte, is vandaag nog steeds niet helemaal verdwenen. Doctrinair achterhaalde en ongefundeerde uitlatingen zoals die hierboven werden gesitueerd, kunnen we dus best missen. De politiek kan zich beter constructief opstellen en proberen om alle actoren en stakeholders in het debat rond de tafel te brengen.

Ga ervoor Kris

We willen in dat verband een suggestie doen. Het zou goed zijn om op voorhand een studiedag te organiseren waarbij een paar belangrijke herverzekeraars inzicht geven in de beschikbare data en de techniek om kanker verzekerbaar te maken. Op die manier beschikt iedereen over een voldoende basis om met kennis van zaken de discussie op een constructieve manier aan te gaan. De heisa over Femina is ondertussen wat weggeëbd. Dat moet kansen bieden om objectief en met aandacht voor ieders belangen tot een gefundeerde langetermijnstrategie te komen. AG Insurance en Think Pink zouden geen tegengestelde belangen mogen hebben. Zelfs integendeel, ze zouden partners moeten zijn! Praten helpt. Ga ervoor Kris!

©2018 | Financelab – Corporate Journalism & Copywriting for the financial industry & retail

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.